0 Flares 0 Flares ×

Onderzoek en data-analyse

Weergave van resultaten en data-analyse

In dit onderdeel presenteer je de belangrijkste resultaten van het uitgevoerde onderzoek en kom je met conclusies aan de hand van data-analyse uit het oogpunt van je deelvragen.

Structuur van de resultaten

Probeer een heldere structuur aan te brengen in je scriptie of rapportage. Maak gebruik van hoofdstukken, paragrafen en alinea’s. Je kunt bijvoorbeeld aan iedere deelvraag een apart hoofdstuk wenden. Zorg ervoor dat de hoofdstukken in logische volgorde staan. Begin ieder hoofdstuk met een bondige inleiding: Wat krijgt de lezer te zien, waarom en hoe is dat tot stand gekomen?

Neem de uitwerkingen van je onderzoek, bijvoorbeeld interview- en observatieverslagen, op in de bijlagen. Zorg er wel voor dat je ernaar verwijst vanuit het ‘harde’ deel van je scriptie (de inhoud voor de bijlage).

Data-analyse en weergave van resultaten

Het is belangrijk om de resultaten helder weer te geven. Dit doe je door te beschrijven hoe de resultaten tot stand zijn gekomen (koppeling met theorie en praktijk), wat de resultaten zijn en te analyseren (data-analyse) en welke conclusies je daaruit kunt trekken in het kader van je deelvragen. Ga daarbij na of je de theorie correct gehanteerd hebt.

Maak bij de weergave van je bevindingen gebruik van bronvermelding conform de referentiestijl die bij jouw opleiding gebruikelijk is. Indien je een tabel, afbeelding of grafiek gebruikt wat niet je eigen werk is, dan dien je die een titel met bronvermelding mee te geven. Werk ook met alinea’s, zodat het een goed en leesbaar verhaal wordt.

Aandachtspunten

  • Heb je een overzichtelijke structuur aangebracht door gebruik te maken van hoofdstukken, paragrafen en alinea’s?
  • Heb je duidelijk onderscheid gemaakt in hoofd- en bijzaken? (bijzaken in de bijlagen)
  • Heb je bij tabellen, afbeeldingen en/of grafieken een titel met bronvermelding staan?
  • Heb je alvorens je conclusies trekt toegelicht wat de resultaten zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen?
  • Hanteer je bij je data-analyse correct de theorie?


0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×