0 Flares 0 Flares ×

Onderzoeksmethodologie: de te zetten stappen

Onderzoeksmethodologie van je onderzoek bepalen

In het theoretisch kader beschrijf je welke theorieën en modellen je gaat gebruiken voor je onderzoek. In het onderdeel onderzoeksmethodologie beschrijf je de dataverzamelingsmethoden waarmee je een antwoord op vooraf gestelde vragen gaat vinden.

Methoden van onderzoek

In dit onderdeel worden de deelvragen verder geoperationaliseerd. Is de dataverzamelingsmethode primair kwantitatief of kwalitatief? Of een combinatie?

Je dataverzamelingsmethode hangt af van de deelvragen, doelstelling, onderzoeksgroep, budget en tijd. Wanneer je bijvoorbeeld onderzoek doet naar hoeveel mensen tevreden zijn over het busvervoer, dan ligt een kwantitatieve onderzoeksmethode het meest voor de hand.

Hoe verantwoord je de onderzoeksmethodologie?

De manier van rapporteren in je scriptie is afhankelijk van de dataverzamelingsmethode. De beste manier is om per deelvraag te beschrijven welke dataverzamelingsmethode je gaat gebruiken. Afhankelijk daarvan beschrijf je de meetinstrumenten (bijvoorbeeld observatie, telefonische enquête of groepsdiscussie), de onderzoeksgroep (wie is de doelgroep, wat zijn de selectiecriteria, hoe groot moet de steekproef zijn etc.), de doelstelling (welke gegevens heb je nodig?) en de methode van data-analyse (hoe ga je de verzamelde gegevens verwerken?)

In het onderdeel onderzoeksmethodologie dien je ieder gemaakte keuze goed uit te werken en te beargumenteren. Als je bijvoorbeeld hebt gekozen voor diepte-interviews, dan dien je ook de constructie daarvan verder uit te werken en te beargumenteren. Je hebt bijvoorbeeld voor het afnemen van diepte-interviews een topic list nodig. Welke punten neem je daarin op en waarom? Het ‘waarom’-gedeelte kun je dekken met de theorie die je uit je literatuurstudie over dat onderwerp hebt gevonden. De literatuurstudie is belangrijk voor het verzamelen van input voor je meetinstrument(en). Je onderzoeksmethodologie is dus volledig, maar ook refererend naar hetgeen wat je door middel van een literatuurstudie hebt gevonden.

Aandachtspunten

  • Heb je duidelijk per deelvraag de dataverzamelingsmethode en de uitwerking daarvan toegelicht en verantwoord?
  • Sluit het bovenstaande aandachtspunt aan bij je probleemstelling en deelvragen?
  • Heb je rekening gehouden met vuistregels voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek?
  • Heb je rekening gehouden met het ‘what if’ scenario? Wat doe je bijvoorbeeld als je een te lage respons krijgt op je enquête?
  • Heb je de gehanteerde kwaliteitscriteria zoals validiteit en betrouwbaarheid beschreven?
  • Is in de onderzoeksmethodologie ook duidelijk een link gelegd met de theorie?


0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×